Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Projekt

Projekt HRADECKO – destinace pro turistu 3. tisíciletí reg. č. projektu CZ 1.13/3.2.00/37.01346 vychází z potřeby dále rozvíjet a koordinovat minulými úspěšnými projekty nastartované marketingové a koordinační aktivity v rámci turistické oblasti /dále jen TO/ Hradecko. Impulsem pro zpracování dalšího projektového záměru byly jednak projekty “Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku I. a II.“, které byly realizovány Královéhradeckým krajem na jeho území ve spolupráci s destinačními společnostmi jednotlivých turistických oblastí. Dalším impulsem byla návaznost na projekt „Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko“, který realizovalo Město Hradec Králové za podpory SROP a následně poslední Hradeckou kulturní a vzdělávací společností realizovaný projekt v rámci ROP NUTS II Severovýchod v letech 2011 - 2013 „Hradecko-efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu“, který byl úspěšně ukončen v srpnu 2013. Navrhovaný projekt bude rozšiřovat a podporovat povědomí o TO Hradecko nejen v rámci KHK, tuzemska, ale i v zahraničí a doplní turistickou nabídku odpovídající současným trendům cestování a požadavkům návštěvníků na území TO Hradecko.

Zaměření

Projekt Hradecko – destinace pro turistu 3. tisíciletí je zaměřen na zavedení moderních informačních technologií v cestovním ruchu, na kvalitní marketing a propagaci – konkrétně mediální informační kampaň zacílenou na další zviditelnění TO Hradecko v rámci cestovního ruchu /celostátní síť multikin, systém spolupráce a vzájemné propagace institucí v CR v rámci TO České republiky - prezentace prostřednictvím vlastního stánku/, zisk statistických údajů potřebných pro formulování koncepčních materiálů TO a formulaci dalších cílů v oblasti rozvoje cestovního ruchu, vyhotovení propagačního DVD a videospotu, posílení již navázaných partnerských vztahů v rámci TO Hradecko, resp. v rámci KHK. Projekt má za cíl mimo jiné i pokračovat ve stabilizaci destinačního managementu oblasti, který zajistí rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v TO Hradecko, vycházející z potřeb oblasti.
Výstupy projektu jsou cíleny na tuzemskou, ale i zahraniční klientelu bez omezení věku s důrazem na rodiny s dětmi a turisty se zájmem o moderní technologie, dále na turisty zaměřené na poznávací turistiku, kulturu a aktivně prožitou dovolenou.
V rámci projektu je nadále zdůrazňováno partnerství mezi jednotlivými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu v rámci turistické oblasti (města, obce, atraktivity, TIC atd.) a dále bude zhotovena mobilní aplikace TO Hradecko. V rámci plnění projektu vzniknou turistické produkty zaměřené na celosvětovou hru MUNZEE, prezentační DVD a videospot a zmapování, propagaci a navigaci zázemí pro rodiny s dětmi v turistických atraktivitách na Hradecku.

Vize projektu

Vytvořit z TO Hradecko přitažlivou oblast pro turistu třetího tisíciletí za pomoci nejen kulturního, architektonického a historického bohatství, ale i díky zavedení moderních komunikačních technologií v cestovním ruchu.

Globální cíl projektu

Na základě fungující partnerské sítě vytvořit ucelenou turistickou nabídku odpovídající požadavkům současných turistů a pokračovat v systematickém rozvoji aktivit, naplňující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území turistické oblasti Hradecko.

Specifické cíle projektu

  • Dále rozvíjet a upevňovat partnerskou síť na území TO Hradecko
  • Propagovat turistickou nabídku na území TO Hradecko prostřednictvím nových informačních technologií
  • Posunout stávající marketing TO Hradecko na kvalitativně vyšší úroveň
  • Vytvořit nabídku dalších turistických produktů v dané oblasti, které budou zaměřeny na vybrané formy cestovního ruchu a povedou ke zvýšení zájmu specifických cílových skupin