Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Aktivity

Ukliďme Česko

Obce a jejich části na Hradecku se každoročně zapojují do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Úklidové dny probíhají vždy na jaře a na podzim.

 • výsledný efekt odtranění odpadků - ochrana prostředí
 • stmelení komunity
 • výchovně edukační efekt

Desítky tisíc lidí se tak každoročně podílí na uzdravení naší společnosti. Jsme rádi, že můžeme být součástí!

www.uklidmecesko.czMěstské lesy Hradec Králové

Společný projekt Hradeckých služeb, Městských lesů a města Hradce Králové.

Smyslem projektu je opětovné použití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu.

Ve sběrném dvoře Bratří Štefanů naleznete místo, kde můžete darovat věci k opětovnému užití. Ty si pak za malou částku může koupit někdo jiný. Druhé sběrné místo se rozjelo ve sběrném dvoře Na Brně.

Za vybrané peníze zvyšujeme v našich lesích podíl listnatých dřevin. Smíšené lesy jsou odolnější vůči biotickým (hmyzí škůdci) i abiotickým (např. vítr) činitelům. Vyšší je i jejich biologická a estetická hodnota, nabízejí více potravních možností zvěři a svým bohatým opadem zlepšují stav lesní půdy.

V rámci projektu RE-USE bylo v roce 2020 vybráno téměř 4 500 Kč, za které jsme zakoupili a vysadili cca 600 sazenic dubu.

Pro hradeckou veřejnost představují lesy v okolí města možnost odpočinku a rekreace v dosahu městské dopravy s využitím veškeré pohostinnosti lesa. Na území, které tato společnost spravuje, je postupně budováno rekreační zázemí pro návštěvníky, opravují se a udržují cesty, rybniční soustava i veškeré budovy. V lesích tak můžeme najít bezpočet odpočinkových míst, krytých ohnišť, altánů a zajímavostí, které jsou vhodně doplňovány informačními tabulemi. Vstupy do lesa jsou opatřeny informačními tabulemi s mapami lesů, parkování návštěvníků je zajištěno prostornými odstavnými plochami.

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých a seniorů. Zábavnou formou pomocí her poskytuje informace o lese, o vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na smyslovém prožitku, nejlépe přímo v prostředí lesa, a na bezprostředním kontaktu s přírodou.

Zajímavým prvkem je v blízkosti Rytířského hradiště "hřbitov odpadu", kde se dozvíte, za jak dlouho se v přírodě odpadky rozloží (či nerozloží).

 

Ekocentrum Orlice 

Ekocentrum, které se specializuje na poskytování informací týkajících se životního prostředí nejširší i odborné veřejnosti, ale také na environmentálně vzdělávací a osvětové aktivity. Od roku 2007 je jeho oficiální název „Ekocentrum Orlice“. Ekocentrum sídlí v budově bývalého zájezdního hostince „Na Špici“ v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. 

Ekocentrum Orlice se orientuje na následující služby:

 • Poskytování informací a poradenství v otázkách životního prostředí (ekoporadna / infocentrum)
 • Pořádání osvětových akcí pro nejširší veřejnost (Den Země, tématické akce ve skanzenu, výstavy apod.)
 • Pořádání ekovýchovných programů pro školy a podobná zařízení i mimoškolní aktivity jako jsou tábory, dětské domovy apod.
 • Programy zaměřené na environmentální aspekty každodenního života lidí v minulosti a současnosti (formou komentovaných prohlídek skanzenu), poznávání přírody či práci s tradičními přírodními surovinami (zejm. s vlnou a lnem)

www.krnovice.cz/ekocentrum-orlice.html
Středisko ekologické výchovy

Usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“:

- prožitku - praktické činnosti - participaci - přímém kontaktu se světem okolo nás - propojení různých oborů

Klíčovou roli hraje udržitelnost (uvnitř i navenek – ve fungování organizace i okolního světa), příroda  (příroda jsme my), vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě),  porozumění (vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání) a odpovědnost.

 • Krátkodobé výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ 
 • Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky (akreditované MŠMT)
 • Semináře pro organizace zaměřené na šetrný provoz
 • Přednáškové a další typy programů pro veřejnost (Den Země, brigády, promítání filmů s ekologickou tématikou, soutěže, výstavy)
 • Ekologické poradenství (poradna, prodej Fair Trade výrobků a biopotravin, půjčování publikací a pomůcek)
 • Dlouhodobé školní ekologické projekty
 • Výukové, propagační a vzdělávací materiály, pomůcky a knihy

sever.ekologickavychova.cz/sever-hradec-kralove

MESOH - motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství

Komplexním řešení pro obce a města, která se snaží svým občanům nabídnout novou alternativu k současnému systému a připravit se tak na budoucnost. Pozor! Není to jen o třídění odpadů! Důležité je také myslet na prevenci vzniku odpadů.

Systém MESOH spočívá v zavedení tzv. D2D (door-to-door) systému, tedy sběru tříděného odpadu od domů, a optimalizaci sběrných míst na sídlištích. Tento styl sběru je možné realizovat buďto formou pytlů nebo barevných popelnic, na sídlištích formou kontejnerů. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, příp. QR kódů. Díky této evidenci jsme schopni určit slevy na poplatku pro jednotlivé domácnosti a také máme přehled o jednotlivých tocích odpadů (slevy se poskytují za třídění odpadů a za předcházení vzniku odpadů, viz EKO body níže).

Do projektu je zapojeno více jak 100 obcí  v České republice, mezi nimi i obce regionu Hradecko.

www.mojeodpadky.cz/mesoh
Královéhradecký kraj - Chytrý region

Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení na svém území prostřednictvím konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region

Přístup Královéhradeckého kraje k problematice SMART Cities / SMART Regions je v České republice unikátní svojí komplexností, za což byl oceněn 1. místem v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018.  Zároveň byla o Chytrém regionu napsána řada článků v odborných časopisech, zástupci Chytrého regionu prezentovali jeho myšlenku na mnoha akcích jak po celé České republice, tak i v zahraničí.

www.chytryregion.cz

SKOK DO ŽIVOTA

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.

www.skokdozivota.cz

 
Příklady aktivit pro veřejnost:

   

 • Kategorie udržitelný výlet