Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

3K platforma

Na území turistické oblasti Hradecko /jedné ze 7 oblastních destinačních společností Královéhradeckého kraje/ působí Destinační management Hradecko, který je organizačně začleněn do Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o, 100% vlastněné Statutárním městem Hradec Králové. Rozhodující pravomoc má jednatel s.r.o. ve spolupráci se společníky DM Hradecko, kteří s HKVS s.r.o. uzavřeli Společenskou smlouvu.

V rámci 3 K platformy pak působí výkonný výbor, který je tvořen zástupci Společníků, tj. podnikatelských subjektů, neziskových organizací, orgánů státní správy a samosprávy a zástupců turistických atraktivit v oblasti a subjekty, se kterými je podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci. Výkonný výbor se setkává min 2 x ročně a dle potřeby řešení aktuálních situací i častěji. V mezičase probíhá elektronická, telefonická korespondence, resp. osobní separátní jednání či online jednání. Cílem jednání na zasedání VV je souhlasné stanovisko k předloženému marketingovému plánu na daný rok, seznámení se se zprávou o činnosti za rok minulý, koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Hradecko, jejich propagace a prezentace.
Velmi důležitým segmentem je spolupráce i s TIC v rámci turistické oblasti Hradecko. TIC působí ve své destinaci jako významný hráč na poli cestovního ruchu. Spolupráce Hradecka je v rámci poskytování propagačních materiálů, aktualit a novinek v tištěné či elektronické podobě, vzdělávání, konzultační a poradenské činnosti. TIC pravidelně aktualizují své databáze, v případě potřeby sbírají podkladové informace a data pro tvorbu propagačních materiálů, oslovují klienty i prostřednictvím sociálních sítí. Zúčastňují se dle aktuální potřeby i přímé prezentace na propagačních a veletržních akcích u nás i v zahraničí.


Na základě doporučení certifikační komise pro Certifikaci DMO byla konzultována s právním zástupcem HKVS právní forma Destinačního managementu Hradecko a vzhledem ke stávající situaci existence DM v rámci Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. /zřizované a 100% vlastněné městem Hradec Králové/ bylo doporučeno uzavřít ve smyslu ustanovení par. 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění a doplňků Společenskou smlouvu, kde účastníky/společníky/ spojuje společný zájem přispívat svojí činností k rozvoji cestovního ruchu zejména na území Hradecka.
Tato smlouva byla podepsána všemi Společníky dne 30. 10. 2020.


obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

3K Platforma zaměřená na Regionální produkt Hradecko


Členové certifikační komise pro Regionální produkt Hradecko:

  • Jana Bitnerová, MAS Společná Cidlina
  • Anna Chvátalová, CCRKHK
  • Lucie Šubrtová, TIC Hradec Králové
  • Lukáš Vacek, Festing-organizátor akcí Regionální potravina ČR
  • Helena Kuthanová, MAS Hradecký venkov
  • Michaela Bělinová, DM Hradecko
  • Lucie Popková, DM Hradecko
  • Daniela Manďáková, DM Hradecko
  • Jan Pozdílek, Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., zástupce Regionálních producentů
  • Aneta Bůžková, Městské lesy Hradec Králové a.s., zástupce Regionálních producentů
  • Kateřina Ježková, Muzeum východních Čech


obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Vážené starostky, vážení starostové,

oslovujeme vás jménem Destinačního managementu Hradecko a jeho projektu Regionální produkt Hradecko. Jeho cílem je podpořit drobné regionální výrobce, kteří svou činností přispívají k udržení tradic v naší turistické oblasti. Mezi naše partnery již patří například Královéhradecký měšťanský pivovar, Poctivý Grund či rakytníkové výrobky od pana Cvrčka (více ZDE).

Rádi bychom v prezentaci pomohli více řemeslníkům či výrobcům, představili jim certifikaci regionálního produktu Hradecko a vyzvali je k přihlášení. A tak se obracíme na vás, protože dokonale znáte své obce a jejich obyvatele. Pokud máte tip na nějakého šikovného výrobce, budeme rádi za zprostředkování kontaktu. Všechny další podrobnosti si poté již domluvíme individuálně. Pokud byste potřebovali více informací, neváhejte se obrátit na Bc. Michaelu Bělinovou (belinova@ic-hk.cz, tel.: 733 532 935).

Děkujeme za váš čas!


Destinační společnost Hradecko se dohodla na marketingové spolupráci s projektem Hradec si pomáhá, který má za cíl pomoci podnikům a podnikatelům z Hradce Králové i okolí. Úspěšnost tohoto projektu podtrhuje i nedávno získaná záštita do primátora města Hradec Králové.