Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně Prasek

Kaple zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci Páně byla vybudována ze sbírek dobrodinců a na náklady obce, v jejímž majetku a správě je dodnes. Projekt vypracoval a stavební práce řídil novobydžovský stavitel Alois Jedlička.

Původně se v obci žádná sakrální stavba nenacházela, ani malá kaplička, což můžeme vidět např. z císařského otisku stabilního katastru z roku 1841, jenž byl vyhotoven adjunktem 2. třídy Johannem Sigmundem a geometrem 4. třídy Antonem Visnichem. Místní občané tak museli docházet do nedalekých Metličan, což nebyla zejména v zimním období příliš krásná procházka.

Z tohoto důvodu se objevil koncem 19. století nápad na vystavění kaple či kostela. Příprava na stavbu kaple, a to zejména shánění finančních příspěvků, byla zahájena roku 1897 a již o rok později byl posvěcen základní kámen. Největší zásluhu na tom měl farář P. Kristin Hodek, který však zemřel již 10. dubna 1897, a místo pro výstavbu věnoval rolník Arnošt Hošek. Kaple zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci Páně byla vybudována ze sbírek dobrodinců a na náklady obce, v jejímž majetku a správě je dodnes. Projekt vypracoval a stavební práce řídil novobydžovský stavitel Alois Jedlička. Peníze byly získávány jak z obecního rozpočtu, tak z církevních fondů a různých sbírek i darů, např. broumovský opat ThDr. Bruno Čtvrtečka věnoval na stavbu objektu 115 zlatých.

K jejímu dokončení a otevření došlo v roce 1900, kdy se stala filiální k Metličanům („Uplný adresář a popis politického okresu Novobydžovského“ z roku 1912 ji uvádí jako filiální kostel). O jejím vysvěcení se krátce zmínila 24. srpna 1900 Obnova: „Nový kostel vysvěcen bude dne 26. t. m. V Prasku u Nov. Bydžova. Svěcení vykoná vsdp. kanovník a vikář smidarský. Spolek pro stavbu chrámu Páně „Bohumil“ zve šlechetné dobrodince k významné slavnosti té.“ V roce 1901 byly do kostela pořízeny 2 dřevěné kříže, jež byly zhotoveny královéhradeckým řezbářem Josefem Soudilem. Různé akce se konaly v kapli i po únoru 1948. Jmenujme např. oslavu zlaté svatby Antonína a Anny Drábkových, k níž došlo 19. února 1967. Roku 1985 došlo k opravě kaple v souvislosti s návštěvou trojice bývalých sovětských partyzánů během květnových oslav osvobození ČSSR, 100. výročí založení místního SDH a sjezdu rodáků o místním posvícení.

Ke 100. výročí stavby kaple byla v roce 2000 v interiéru zasazena pamětní deska. O 8 let později byl opraven její interiér (omítky, dlažba, malba). Okolo kaple byly též vykáceny staré lípy a firma Chocenský z Nového Bydžova provedla výsadbu nových dřevin a úpravu okolí. Roku 2012 schválilo obecní zastupitelstvo to, že se kaple stala kulturním dědictvím obce. K posledním stavebním úpravám kaple došlo v letech 2017-2018. Šlo zejména o opravu střechy. Smlouva o dílo byla podepsána s vítězným zhotovitelem, firmou ALFA CZ s. r. o., 4. prosince 2017. V současnosti spadá pod Římskokatolickou farnost - děkanství Nový Bydžov a mše se tu koná každou druhou neděli v měsíci. Pravidelně se tu uskutečňují vánoční trhy a koncerty.

Jedná se o novogotickou jednolodní stavbu s obdélníkovým chorem, která je neorientovaná a neomítaná. Jižnímu průčelí dominuje 20 m vysoká hranolovitá věž se 34 stupni schodů, jež vedou ke zvonici. Jejím přízemím vede hlavní vstup do objektu. Zakončena je jehlancovitou střechou, jež vrcholí kovovým křížem. Střecha z profilového hliníku nahradila roku 1984 původně značně poničenou střechu z pálených tašek.

Vnitřní prostor je určen pro 120 lidí, z toho polovinu sedících. Oltáře, kazatelnu a lavice pro kostel zhotovil řezbář a truhlář Václav Žabka z Nového Bydžova, jehož výrobky byly vystavovány dokonce na Všeobecné zemské výstavě v roce 1891 v Praze.

Původně byla ve zvonici trojice zvonů, ale roku 1916 byly 2 zrekvírovány a třetí zvon měl během německé okupace stejný osud. Po osvobození byl přivezen renesanční zvon metličanský – Poledník – o průměru 83 cm a hmotnosti kolem 500 kg.

Na závěr ještě dodejme, že umístění kaple rozhodlo rovněž o tom, kde bude vybudována nová škola, protože kaplan P. Placidus Holoubek a obecní starosta Arnošt Hošek chtěli to, aby žáci mohli navštívit kostelíček ještě před vyučováním. Z tohoto důvodu byla nová škola postavena v roce 1904 téměř před kaplí, přímo přes silnici.

  • Kategorie památky